Eybergstrasse (17 kByte)
Eyberg Family Tree
| Eyberg | Family | Christine | Rudolf | Updates |
| Family | Tree | Updates |

Back: Parents: Children: Forward:

«««

«««

Rudolf Eyberg
* 1960

Carola Eyberg (Kurz)
* 1962

Christine
* 1992

»»»

Lydia
* 1995

»»»

Rafael
* 1997

»»»

Eyberg - Footer
copyright © 2020 | author: Rudolf Eyberg
access: 2020-05-28, 09:19:23 CEST | ip: 18.232.38.214 | port: 41454 |
file: https://www.eyberg.net/family/tree/m01a.html
update: 2015-06-20, 22:54:05 CEST
size: 2.3K Byte